Terms & Conditions

Terms and conditions

 

Introduktion

ShareWine formidler køb og salg gennem annoncering på hjemmesiden www.sharewine.com. Når du besøger eller anvender ydelser fra ShareWine accepterer du følgende vilkår.
Ydelserne stilles til rådighed for dig af:

ShareWine ApS
A.P. Møllers Alle 37
2791 Dragør
CVR 40048294.

Disse vilkår træder i kraft 1.1.2019

 

Medlemsskab

Køb og salg gennem ShareWines platform forudsætter gyldigt medlemskab af Sharewine.

Et medlem som opretter en annonce kaldes herefter for “Sælger”. Et medlem som benytter sig af en annonce for at købe vin, kaldes herefter for “Køber”.

Ved oprettelse af medlemskab på ShareWine accepterer du følgende betingelser:

 • Være fyldt 18 år ved oprettelse
 • Din profil er strengt fortrolig og må ikke udlånes eller deles med andre.
 • Du må kun oprette én profil på Sharewine
 • Korrekte medlemsoplysninger såsom navn, adresse, tlf. nr, mailadresse i ShareWines medlemsprofil eller ved oprettelse af medlemsskab via Facebook-profil.
 • ShareWines persondatapolitik, læs mere her.
 • Et medlem kan til enhver tid under menuen ”brugerprofil” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger. Ved sletning af medlemsoplysninger anses medlemskabet automatisk for ophørt.
 • Et medlemsskab kan ikke slettes eller ophøres så længe at profilen har igangværende handler som ikke er afsluttet.
 • Det påhviler dig som sælger på ShareWine at indberette din skattepligtige indkomst til SKAT og ShareWine kan dermed ikke gøres ansvarlig herfor. Overstiger din årlige omsætning 50.000 kr. skal dette meldes til SKAT. Læs mere her: www.skat.dk
 • De generelle vilkår og betingelser er udformet i henhold til dansk ret. Såvel brugere som ShareWine er underlagt dansk rets almindelige regler
 • Sharewine kan til enhver tid indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer at være et brud på bestemmelserne i medlemsbetingelserne.

 

Annoncer

Sælger har ansvaret for at de varer der sættes til salg på ShareWine ikke er i strid med lovgivningen eller ShareWines regler.

ShareWine er berettiget til at fjerne indhold fra ShareWines tjenester, uden varsel, hvis ShareWine vurderer at være i strid med ShareWines regler eller ikke overholder lovgivningen.

Det er sælgers ansvar at billeder og tekster på ShareWines tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder

Sælger må kun oprette og sælge varer som vedkommende har ret til at råde over og må overdrage til videresalg.

Sælger accepterer at ShareWine har ret til at anvende billeder fra salgsannoncer i anden kommerciel sammenhæng, herunder nyhedsbrev og sociale medier.

Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmeside i annoncer oprettet på ShareWine.

ShareWine godkender ikke på forhånd de varer der er tilgængelige via oprettede annoncer. ShareWine forbeholder sig dog retten til at lukke en annonce eller flytte denne til anden kategori end den hvor annoncen er oprettet. En annonce kan lukkes såfremt at denne vurderes i strid med gældende lovgivning eller ShareWines regler i øvrigt.

 

Handler

Typer af handler

Nærværende aftale omfatter følgende typer af handler:

 • Privat handel mellem to private brugere
 • Erhvervs handel

Handler mellem private brugere på ShareWine er som udgangspunkt civilkøb. Dette betyder blandt andet at der ikke er nogen returret.

Bud afgivet på annoncer er juridisk bindende, og køber er således forpligtet til at købe og betale for varen, såfremt at sælger har accepteret budet.

Sælger må kun sælge varer som vedkommende har ret til at råde over og overdrage til videresalg.

Vinderbuddet/budene i auktionerne vil være det eller de højeste bud som er højere end eventuel mindstepris, samt opfylder andre eventuelle betingelser for den pågældende auktion.

Såfremt at det højeste bud efterfølgende fjernes fra ShareWine, skal det stå sælger frit for at acceptere de næsthøjeste bud.

Alle bud afgivet ved en auktion som ikke har fundet en vinder anses som værende udløbet.

Alle priser angives i DKK valuta og mellemværende skal betales i denne valuta medmindre andet aftales indbyrdes køber og sælger. ShareWine påtager sig intet ansvar for afvigelser mellem pris og konverterings beløb der opgives.

Alle priser på varer på ShareWine er inklusiv moms.

Salget anses først som afsluttet når køber har modtaget varen og kvitteret for dette.

ShareWine påtager sig intet ansvar om en handel afsluttes mellem køber og sælger.

ShareWine stiller blot den tekniske platform til rådighed og har ikke noget ansvar i forbindelse med de private handler.  

ShareWine er ikke ansvarlig for at kontrollere ægtheden af hverken brugere eller de varer der sælges på ShareWine.

ShareWine har intet ansvar for sælger eller købers adfærd, opførsel, handlinger, garantier el. lign. i forbindelse med handler på ShareWine.

ShareWine påtager sig intet ansvar og tiltræder ikke i en sag for hverken sælger eller køber, såfremt at en af parterne har brudt sine forpligtelser.

ShareWine forbeholder sig retten til at ændre en auktion ift. tidsfrist, bud, ophævning el. lign hvor ShareWine har tvingende juridiske eller tekniske begrundelser herfor. Såfremt det er teknisk muligt, så vil brugerne modtage varsel på forhånd herom.

 

Generelle vilkår

ShareWine forbeholder sig ret til at lukke et medlems konto, såfremt der forekommer os værende et brud på bestemmelserne, herunder afgivet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af ShareWines auktion tjenester. Medlemmer, hvis konto er lukket må ikke tilmelde sig ShareWines auktion tjenester på ny uden vores forudgående samtykke.

Du kan via hello@sharewine.com indberette eventuelle ulovligheder eller andet som modstrider ShareWines regler og betingelser.

Du anerkender at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende ShareWines tjenester ejes af ShareWine ApS.

ShareWine kan ikke garantere at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til ShareWine.com. Der kan til tider være tale om en planlagt og midlertidig lukning eller teknisk nedbrud.  ShareWine kan ikke gøres ansvarlig for den manglende adgang som brugerne måtte opleve.

Sharewine er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter el. lign.

ShareWine er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale som skyldes Force Majeure

ShareWine er ikke forpligtet til at indgå i eller mægle mellem køber og sælger ved eventuelle uenigheder mellem parterne.

Reklame og markedsføring er ikke tilladt på andre brugeres annoncer. Det er ligeledes heller ikke tilladt at henvise til at en vare kan købes billigere et andet sted end på den pågældende salgsannonce.

ShareWine forbeholder sig retten til at ændre vores forretningsbetingelser. I dette tilfælde vil medlemmerne bliver informeret herom via email. Ændringen vil ligeledes fremgå på ShareWine.com