Forretningsbetingelser

Introduktion

ShareWine formidler køb og salg gennem annoncering på hjemmesiden www.sharewine.com.
Når du besøger eller anvender ydelser fra ShareWine accepterer du følgende vilkår.

Ydelserne stilles til rådighed for dig af:

ShareWine ApS
A.P. Møllers Alle 37
2791 Dragør
CVR 40048294.

Disse vilkår træder i kraft 1.1.2019

 

Medlemsskab

Køb og salg gennem ShareWines platform forudsætter gyldigt medlemskab af ShareWine.

Medlemskab er gratis.

Medlemmer kan frit byde på alle annoncer. Bud på en annonce anses som en juridisk bindende kontrakt mellem byder og sælger.

Købergebyr: af den opnåede købspris tillægges Danske købere et gebyr på hhv. 3,5% på handler med private i Danmark, 7,5% på handler med private udenfor Danmark og ligeledes 7,5% på handler direkte med ShareWine (uanset lokation). Gebyret betales udelukkende af byderen, der opnår det vindende bud.

Sælgergebyr: af den opnåede salgspris fratrækkes eller afregnes Danske sælgere et gebyr på 6% uanset købers lokation. Gebyret opkræves kun ved annoncer, der afsluttes med en vindende byder.

Et medlem som opretter en annonce kaldes herefter for “Sælger”. Et medlem som benytter sig af en annonce for at købe vin, kaldes herefter for “Køber”.

Ved oprettelse af medlemskab på ShareWine accepterer du følgende betingelser:

 • Være fyldt 18 år ved oprettelse
 • Din profil er strengt fortrolig og må ikke udlånes eller deles med andre.
 • Du må kun oprette én profil på ShareWine
 • Korrekte medlemsoplysninger såsom navn, adresse, tlf. nr, mailadresse i ShareWines medlemsprofil eller ved oprettelse af medlemsskab via Facebook-profil.
 • ShareWines persondatapolitik, læs mere her.
 • Et medlem kan til enhver tid under menuen ”brugerprofil” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger. Ved sletning af medlemsoplysninger anses medlemskabet automatisk for ophørt.
 • Et medlemsskab kan ikke slettes eller ophøres så længe at profilen har igangværende handler som ikke er afsluttet.
 • EU direktivet DAC7 betyder at ShareWine er forpligtet til at indberette salgsdata for sælgere der har mere end 30 salg på et år, eller opnår salg for mere end 15,000 DKK indenfor et år.
 • Det påhviler dig som sælger på ShareWine at indberette din eventuelt skattepligtige indkomst til SKAT og ShareWine kan dermed ikke gøres ansvarlig herfor. 
 • De generelle vilkår og betingelser er udformet i henhold til dansk ret. Såvel brugere som ShareWine er underlagt dansk rets almindelige regler
 • Sharewine kan til enhver tid indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer at være et brud på bestemmelserne i medlemsbetingelserne.
 • En profil på ShareWine er kun tilladt til privat brug. Al erhversmæssig brug kræver en specifik ehvervsprofil som kan etableres efter aftale med ShareWine.

 

Annoncer

Sælger har ansvaret for at de varer der sættes til salg på ShareWine ikke er i strid med lovgivningen eller ShareWines regler.

ShareWine er berettiget til at fjerne indhold fra ShareWines tjenester, uden varsel, hvis ShareWine vurderer at være i strid med ShareWines regler eller ikke overholder lovgivningen.

Det er sælgers ansvar at billeder og tekster på ShareWines tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder.

Sælger må kun oprette og sælge varer som vedkommende har ret til at råde over og må overdrage til videresalg.
Såfremt en handel ikke kan gennemføres grundet sælger, vil gebyrer for salg/køb blive pålagt sælger.

Sælger accepterer at ShareWine har ret til at anvende billeder fra salgsannoncer i anden kommerciel sammenhæng, herunder nyhedsbrev og sociale medier.

Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmeside i annoncer oprettet på ShareWine.

Det er ikke tilladt at oprette annoncer med varer som aktivt markedsføres og/eller sælges på andre hjemmesider af sælger.

Det er ikke tilladt at annoncere for flere eller andre produkter, end det som indgår i annoncens detaljer og pris. Dette gælder både i annoncer og beskeder via ShareWine.
Såfremt det gøres, vil gebyrer for salg/køb blive pålagt sælger. Gentagne forsøg herpå kan medføre lukning af medlemskab på ShareWine.

Det er ikke tilladt til at byde på dine egne annoncer, eller på annoncer af andre der er forbundet med dig.
Du har heller ikke lov til at få andre, der er forbundet med dig, til at byde på dine annoncer. Dette kalder vi falsk budgivning.
Såfremt dette må ske alligevel og højeste bud går til dig/én køber forbundet til dig, skal der betales salær af handlen uanset hvad.

Enhver form for information, herunder adresser, emails, telefonnumre mv, om andre købere/sælgere som er tilvejebragt via handler eller kommunikation via ShareWine, må udelukkende benyttes til at kommunikere om igangværende handler. Det er ikke tilladt at benytte til at tilbyde andre former for handler.

ShareWine godkender ikke på forhånd de varer der er tilgængelige via oprettede annoncer. ShareWine forbeholder sig dog retten til at lukke en annonce eller flytte denne til anden kategori end den hvor annoncen er oprettet. En annonce kan lukkes såfremt at denne vurderes i strid med gældende lovgivning eller ShareWines regler i øvrigt.

ShareWine forbeholder sig retten til diskretionært at afvise/slette annoncer, hvor ShareWine vurderer at annoncebilleder og/eller beskrivelse er for ringe til at købere kan vurdere annoncens indhold.

ShareWine forbeholder sig retten til diskretionært at afvise/slette annoncer, som ShareWine skønner har en værdi under DKK 200 pr enhed.

ShareWine forbeholder sig retten til diskretionært at afvise/slette annoncer, som ShareWine skønner har en pris, der afviger betydeligt fra markedsprisen.

 

Handler

Typer af handler

Nærværende aftale omfatter følgende typer af handler:

 • Privat handel mellem to private brugere
 • Erhvervshandel (kræver en dedikeret erhvervsprofil som sælger)

Handler mellem private brugere på ShareWine er som udgangspunkt civilkøb. Dette betyder blandt andet at der ikke er nogen returret.

Sælger er forpligtet til at sælge varen. Såfremt sælger ikke gennemfører handlen, vil både sælger- og købergebyr blive opkrævet.

Såfremt sælger benytter forsendelse til at levere varen til køber, er korrekt emballering og indpakning udelukkende sælgers ansvar. Hvis en vare bliver beskadiget under transport og ikke har været korrekt pakket, vil sælger blive opkrævet både sælger- og købergebyr. Pakker skal til enhver tid følge den valgte speditørs retningslinjer for forsendelse af vin og væsker.

Bud afgivet på annoncer er juridisk bindende, og køber er således forpligtet til at købe og betale for varen.
Som køber skal du altid være helt sikker på, at du både vil og kan købe varen, inden du byder.
Hvis du har nogen spørgsmål til en vare, så husk derfor altid at stille dem, inden du byder. 
På den måde sparer du både sælger og dig selv for en dårlig oplevelse.

Sælger må kun sælge varer som vedkommende har ret til at råde over og overdrage til videresalg.

Vinderbuddet/budene i auktionerne vil være det eller de højeste bud som minimum matcher mindstepris, samt opfylder andre eventuelle betingelser for den pågældende auktion.

Såfremt at det højeste bud efterfølgende fjernes fra ShareWine, skal det stå sælger frit for at acceptere de næsthøjeste bud.

Alle bud afgivet ved en auktion som ikke har fundet en vinder anses som værende udløbet.

Alle priser angives i DKK valuta og mellemværende skal betales i denne valuta medmindre andet aftales indbyrdes køber og sælger. ShareWine påtager sig intet ansvar for afvigelser mellem pris og konverterings beløb der opgives.

Alle priser på varer på ShareWine er inklusiv moms.
Sælger er ansvarlig for at medregne samtlige lovpligtige gebyrer, skatter, afgifter og lignende i den angivne pris, herunder eksempelvis moms, i det omfang salget af produkterne er underlagt momspligt, samt punktafgifter.

ShareWine påtager sig intet ansvar om en handel afsluttes mellem køber og sælger.

ShareWine stiller blot den tekniske platform til rådighed og har ikke noget ansvar i forbindelse med de private handler.  

ShareWine er ikke ansvarlig for at kontrollere ægtheden af hverken brugere eller de varer der sælges på ShareWine.

ShareWine har intet ansvar for sælger eller købers adfærd, opførsel, handlinger, garantier el. lign. i forbindelse med handler på ShareWine.

ShareWine påtager sig intet ansvar og tiltræder ikke i en sag for hverken sælger eller køber, såfremt at en af parterne har brudt sine forpligtelser.

ShareWine forbeholder sig retten til at ændre en auktion ift. tidsfrist, bud, ophævning el. lign hvor ShareWine har tvingende juridiske eller tekniske begrundelser herfor. Såfremt det er teknisk muligt, så vil brugerne modtage varsel på forhånd herom.
 

Vinopbevaring "ShareWine Storage"

Service
ShareWine (herefter: udlejer*) tilbyder professionel vinopbevaring for private kunder, som kan leje separat opbevaringsplads til vin i Storkøbenhavn. Yderligere specifikation af priser og de professionelle faciliteter kan findes ved at følge linket: https://bit.ly/Vinopbevaring 

Efter indgåelse af aftale betragtes aftaleparterne som udlejer og lejer.

Udlejer er ansvarlig for at overholde de opbevaringsmæssige såvel som forsikringsmæssige specifikationer, som oplyst for faciliteterne ved aftalens indgåelse. Såfremt disse er overholdt kan udlejer ikke stilles yderligere ansvarlig for indholdet, dets karakter eller stand.

Lejer er ansvarlig for at kunne dokumentere indholdet på den lejede opbevaringsplads, samt værdien af dette.

Lejer vedkender sig ved indgåelse af aftalen at være ejer, samt ansvarlig for indholdet af de indleverede vinprodukter. Herunder at disse ikke indeholder ulovlige genstande eller væsker.
Udlejer forbeholder sig retten til at afvise genstande, som ikke indeholder eller relaterer sig til vin.

Udlejer forbeholder sig retten til at stille krav om forudgående aftale i forbindelse med lejers ønske om adgang til lejers opbevaringsplads i forbindelse med indlevering hertil og/eller udlevering herfra. Anmodning herom skal ske til udlejer via e-mail til hello@sharewine.com  Aftaletidspunktet skal bekræftes af en medarbejder hos udlejer før dette kan betragtes som gældende. 

Ved ophør af aftaleforholdet overgår det fulde ansvar for det opbevarede til ejeren selv (den forhenværende lejer).
 

Betaling
Ved indgåelse af aftalen, forpligter lejer sig til at forudbetale lejen i henhold til de de angivne betingelser for hvert produkt, som kan findes via linket: https://bit.ly/Vinopbevaring   

Ligeledes forpligter lejer sig til at overholde henholdsvis den angivne bindingsperiode og opsigelsesperiode. Find oplysningerne via linket: https://bit.ly/Vinopbevaring   

Udlejer er berettiget til at opkræve abonnementsprisen vha. de af lejer oplyste kreditkortoplysninger. Betaling/opkrævning forfalder den 1. i den givne måned.  
 

Forsikring & Sikkerhed
For udlejer er sikkerheden omkring lejers opbevarede ejendele alfa omega. Opbevarings faciliteterne er således forseglet fra ekstern adgang via bygningens facade, udstyret med videoovervågning og professionelt alarmsystem.

I tilfælde af brand, vandskade, indbrud og tyveri er lejers opbevarede ejendele forsikret i henhold til udlejers tegnede forsikring, herunder gældende police på det pågældende tidspunkt. Lejers maksimale forsikringssum fremgår af standard beskrivelsen for lejers valgte opbevaringsprodukt, såfremt andet ikke er aftalt og således fremgår af aftaledokumentet.

I tilfælde af beskadigelse eller tab forårsaget af udlejers fysiske håndtering af en pågældende ejendel, er lejer ligeledes dækket af udlejers tegnede forsikring for det pågældende lejemål, som fremgår af opbevarings produktets standardbeskrivelse, såvel af aftaledokumentet.

Værdien af lejers beskadigede ejendele opgøres ud fra markedsværdien ved indlevering og reguleres ikke efter eventuelle værdistigninger i den mellemliggende periode.

I tilfælde af beskadigelse eller tab i forbindelse med lejers fragt til og fra opbevarings lokationen, såvel som ved lejers håndtering af ejendelene under ind- og udleveringer, kan udlejer ikke holdes ansvarlig. Udlejers forsikring dækker ikke i ovennævnte situationer. Generelle vilkår

ShareWine forbeholder sig ret til at lukke et medlems konto, såfremt der forekommer os værende et brud på bestemmelserne, herunder afgivet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af ShareWines auktion tjenester. Medlemmer, hvis konto er lukket må ikke tilmelde sig ShareWines auktion tjenester på ny uden vores forudgående samtykke.

Du kan via hello@sharewine.com indberette eventuelle ulovligheder eller andet som modstrider ShareWines regler og betingelser.

Du anerkender at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende ShareWines tjenester ejes af ShareWine ApS.

ShareWine kan ikke garantere at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til ShareWine.com. Der kan til tider være tale om en planlagt og midlertidig lukning eller teknisk nedbrud.  ShareWine kan ikke gøres ansvarlig for den manglende adgang som brugerne måtte opleve.

Sharewine er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter el. lign.

ShareWine er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale som skyldes Force Majeure

ShareWine er ikke forpligtet til at indgå i eller mægle mellem køber og sælger ved eventuelle uenigheder mellem parterne.

Reklame og markedsføring er ikke tilladt på andre brugeres annoncer. Det er ligeledes heller ikke tilladt at henvise til at en vare kan købes billigere et andet sted end på den pågældende salgsannonce.

ShareWine forbeholder sig retten til at ændre vores forretningsbetingelser. I dette tilfælde vil medlemmerne bliver informeret herom via email. Ændringen vil ligeledes fremgå på ShareWine.com